+31 (0) 575 541060 info@brainspa.nl

 Algemene voorwaarden

 Datum: 18-06-2019 

  • BrainSpa heeft een contract voor het leveren van Jeugdzorg met omliggende gemeenten in onze eigen regio. Dat betekent dat wij zorg in natura kunnen leveren en dat iedere jeugdige tot 18 jaar woonachtig in de betreffende gemeenten in aanmerking komt voor vergoeding. Vaak voldoet een verwijzing van de huisarts. Een andere ingang is de plaatselijke gemeente/ Centrum Jeugd en Gezin.

Het gaat om de volgende gemeenten:

Zutphen, Lochem, Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Voorst en Sociaal domein Achterhoek.

Vergoeding voor jeugdigen uit andere gemeenten kunnen zich het best bij ons melden voor overleg. Het is dan nodig om met de eigen gemeente in gesprek te gaan over de mogelijke vergoeding van een traject bij BrainSpa. Daarvoor moeten mensen zich melden bij het lokale CJG.  Vanuit BrainSpa kunnen wij dit ondersteunen.

Tientallen gemeenten geven per jaar beschikkingen af voor de specialistische behandeltrajecten van BrainSpa. Met de juiste onderbouwing is de kans groot dat ook u voor vergoeding in aanmerking komt.

Neem voor overleg contact op met:

David Veninga

david@brainspa.nl

06-22713946

  • Met jouw toestemming wordt de huisarts  en/of gemeente geïnformeerd over het verloop van de behandeling.
  • Individuele afspraken kunnen kosteloos geannuleerd worden tot uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Als de afzegging binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak is, wordt 50% in rekening gebracht vanwege de al gereserveerde tijd.
  • Wanneer je besluit de behandeling te stoppen of niet meer te komen en ons hier niet over informeert, zullen wij uiterlijk 3 maanden na ons laatste consult je dossier sluiten.
  • Onvergoede zorg Je ontvangt de factuur en kunt die niet indienen bij de zorgverzekeraar en/of gemeente. Betaling graag binnen 14 dagen.
  • Voor facturen die niet via de gemeente lopen, gelden betalingsvoorwaarden van de praktijk, zoals gedeponeerd door het Nederlands Instituut voor Psychologen. Deze zijn hier in te zien.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 1  Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen BrainSpa en de cliënt.

Artikel 2  Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is BrainSpa gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3  BrainSpa stuurt in principe binnen 20 dagen na de onderzoeks- en/of behandelingsdatum een factuur naar de cliënt.

Artikel 4  De door BrainSpa aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt uiterlijk binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5  Indien door de cliënt aan BrainSpa machtiging is verleend tot bank incasso, dan wordt hiervan eerst op zeven dagen na de factuurdatum gebruik van gemaakt.

Artikel 6  Indien door de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen zeven dagen na de onder art.5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim.

Artikel 7  Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum zal BrainSpa de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij/zij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwd BrainSpa de cliënt uitdrukkelijk dat er na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

Artikel 8  Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan de aan zijn/haar verplichtingen, dan is BrainSpa zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 9  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €40,-.

Artikel 10  Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en BrainSpa onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat BrainSpa zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat hij/zij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.

 Er wordt een ROM-meting afgenomen aan het begin en het eind van de behandeling. Deze gegevens worden geanonimiseerd doorgestuurd aan een instantie die het effect van de geestelijke gezondheidszorg bijhoudt (Stichting Benchmark GGZ, SBG). Je kunt als cliënt bezwaar maken tegen afname van de ROM-vragenlijsten en/of het delen van de informatie met de SBG, door een privacyverklaring in te vullen.

  • Dit jaar al in behandeling (geweest) bij een andere ggz-aanbieder?   Dan ben je verplicht dit van te voren te melden bij Brainspa. De reden hiervoor is dat als er nog een andere behandeling lopende is, je zorgverzekeraar zal besluiten de zorg niet te vergoeden. Formeel mag je slechts bij maximaal één ggz-aanbieder tegelijkertijd behandeling ontvangen. Ook is er een regel die bepaalt dat je per diagnose en hulpvraag slechts één behandeling basis-ggz kan ontvangen. Overleg als je eerder in behandeling bent geweest dit jaar, van tevoren even met de psycholoog over de mogelijkheden. Mocht de verzekeraar de kosten om deze reden niet dekken, dan wordt de factuur bij jou persoonlijk in rekening gebracht.
  • Klachten   Het kan voorkomen dat je ontevreden bent over onze samenwerking. Als dit het geval is, dan is het belangrijk dat je dat bij ons bespreekbaar maakt. Samen kunnen we dan zoeken naar een oplossing. Komen we er niet samen uit en wil je weten wat de mogelijkheden zijn, kijk dan op de website van het NIP (de beroepsvereniging voor psychologen) voor een klachtenregeling.
  • Kwaliteitsstatuut   Brainspa heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Dit kan worden opgevraagd via Zorginstituut Nederland.
  • Privacyverklaring  De praktijk vindt het belangrijk om zorgvuldig met je gegevens om te gaan. De toelichting hierbij is te lezen in deze privacyverklaring.

 

Voortgang behandeling bij uitval psycholoog

Mocht je al in behandeling zijn en jou behandelaar valt onverwachts uit, dan wordt je geïnformeerd door Brainspa. Mocht er sprake zijn van langdurige uitval dan dien je contact op te nemen met jou huisarts. Je kunt dan in overleg beslissen of je de behandeling bij een andere behandelaar van Brainspa wilt voortzetten. 

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf. Je zorgverzekeraar kan om een AGB-code vragen (Algemeen Gegevens Beheer). Met behulp van deze unieke code kan een verzekeraar alle zakelijke gegevens over de praktijk eenvoudig achterhalen. De AGB- code van de praktijk is 94 057882 ende AGB-code van hoofdbehandelaar Else Dahmen is 94 004465.